Home

Kompetence pedagogika

Historie. V evroém společenství byly první pokusy o vymezení klíčových kompetencí ovlivněny požadavkem, aby klíčové kompetence byly identifikovány na základě analýzy hlavních výzev, s nimiž se Evropa potýká, tj Pedagog - požadavky, kompetence. pedagog. (rodič, učitel, vychovatel) je ve výchovně-vzdělávacím procesu činitelem, který nese společenskou odpovědnost za jeho účinnost a úspěšnost. - pedagog koncipuje obsah výchovně-vzdělávací činnosti ve shodě s pedagogickými dokumenty, provádí diagnózu. - vychovatel - rodič, uitel, mistr, vedoucí tábora,. Časopis Pedagogika ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online) Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Vydavatelství M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 Tel. +420 221 900 153, e-mail: pedagogika@pedf.cuni.cz Časopis Pedagogika zajišťuje otevřený přístup v rámci licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0 cíle a klíčové kompetence, které shrnují vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty které má škola rozvíjet umožnit žákům osvojit si strategii učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problém

Termínem učitel se označuje člověk, který vzdělává a vychovává děti, mládež nebo dospělé. Má za úkol pečovat o tělesný, rozumový a citový vývoj člověka. Prvními přirozenými učiteli jsou rodiče. např. ve Spartě byla tvrdá výchova. Po narození byly slabé děti vyřazeny ze společnosti. Byly odkládány do hor, kde zůstaly na pospas divoké zvěři Dílčí kompetence se splétají napříč vzdělávacími oblastmi a společně se podílejí na vytváření kompetencí klíčových. Platí tedy i opačně, že klíčové kompetence lze rozbalit do kompetencí dílčích a promítnout je do konkrétních činností, které předškolní dítě dokáže vykonat Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému. Andragogika je aplikovaná pedagogická věda, která se zabývá výchovu a vzdělávání dospělých za podmínek, které tato věková skupina vyžaduje Pedagogika. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Podat přihlášku. Budete rozvíjet nejen svoje kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, ale i své schopnosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání

Čím se zabývá sociální pedagogika. Dle Krause (2008) je sociální pedagogika vědní obor transdisciplinární povahy, který se zaměřuje na roli prostředí ve výchově, na zvládání životních situací bez ohledu na věk ve smyslu napomáhání souladu potřeb jedince a společnosti, na utváření optimálního životního způsobu První část se zabývá vymezením kompetence k učení v návaznosti na koncept (klíčových) kompetencí. S oporou o vybrané autory je kompetence k učení strukturována do dílčích dimenzí - (sub)dimenzí a je tak upozorněno na problém jejího pojetí jako multidimenzionálního konstruktu se slovem kompetence v pedagogice stále zápasíme, slovo kompetence jsem vždy brala jako něco, o čem člověk s pomocí svých zkušeností a vzdělání reaguje např. jsem kompetentní odhadnou, že dítě je nemocné, ale nejsem kompetentní ho léčit (kompetence lékaře), nemůžu dělat sama závěry, jen doporučení Inovativna pedagogika razvija kompetence 21. stoletja ne samo pri učencih, ampak prednostno pri učiteljih. Kajti le kompetenten in svoboden učitelj bo lahko tlakoval pot v uspešno prihodnost vsakemu, še tako edinstvenemu otroku PEDAGOGIKA roč. LI, 2001 197. rozhodovat se a dospívat na základě svých vnitřních zásad к morálním soudům a jako způsobilost jednat v souladu s těmito soudy (Lind 1997). Lind chápe morální kompetenci rální kompetence se jeví více přijatelné ře­.

Klíčové kompetence Studentům pedagogik

Tag Archives: klíčové kompetence. 02 Dub. Ročníková práce: Kontaktní žonglování jako metoda osobnostně sociálního rozvoje jedince. I na oboru Sociální pedagogika na ÚPV píše každý student Ročníkovou práci, která je jakýmsi předstupněm práce bakalářské. Pro ty, které to ještě čeká, máme možnost nahlédnout. Sociální pedagog je odborný pedagog, jehož kvalifikace se zaměřuje na děti, mládež i celé spektrum dospělých, v oblasti pomáhajících profesí. Pojem sociálního pedagoga a s tím spojené chápaní této profese však není zcela jednoznačné. Jednou z hlavních příčin je široká škála možnosti působení sociálního pedagoga

základě této kompetence musí učitel umět řešit sociální situace ve třídě. Kompetence manažerská a normativní zahrnuje učitelovy základní znalosti o zákonech, normách a také dokumentech, které se vztahují k jeho profesi. Kompetence profesně a osobně kultivující znamená, že učitel má znalosti všeobecného rozhledu Katedra primární pedagogiky sdružuje obory: Učitelství pro první stupeň základních škol, Učitelství pro mateřské školy a od září 2020 nově NMgr. obor Předškolní pedagogika! Věnujeme se těmto oblastem: P řípravě studentů pro studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy. R ozvoji a spolupráci s českými i zahraničními. Pedagogika volného asu. Osnova předmětu: 1. Volný as - pojem, různé pohledy na volný as v historii, volný as a životní styl. 2. Pedagogika volaného þasu. Výchova mimo vyuování. initelé vývoje jedince. Souþasné pojetí výchovy lovka ve volném ase - ti dimenze VMV (obsah, vztah a prostedí), zvláštnosti profesní kompetence učitelů, předškolní pedagog, gradakniha, předškolní pedagogika V ČR se klíčové kompetence staly cílovou kategorií RVP. Jsou formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince 1 Kompetence asistenta pedagoga Zbyn k N mec Katedra speciální pedagogiky Školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. Studijní program: Pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika 2014 . Prohlašuji, že jsem diserta ní práci na téma Kompetence asistenta pedagoga vypracova

Klíčové kompetence - Pedagogika

 1. Kdo je asistent pedagoga. Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a vykonává přímou pedagogickou činnost. Vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 2 odst
 2. utí přijímací zkoušky: ano, na základě účasti v celostátních kolech SOČ v oborech Pedagogika, psychologie a problematika volného času a Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy. Na základě prospěchu ze střední školy nebude pro
 3. jiným jedinc ům (sociální kompetence) a vztah jedince ke spole čnosti jako celku (ob čanské kompetence). 2 (Protivínský-Dokulilová, 2012, s. 9) Povšimn ěme si tady trojjakosti sociální gramotnosti (personální, sociální a ob čanské kompetence, resp. soubory dovedností)
 4. Spilková, V. Profesní standard a klíčové kompetence učitele primární školy. In Učitelé jako profesní skupina , jejich vzdělávání a podpůrný systém. Sborník z celostátní konference
 5. Kniha se zaměřuje na nejdůležitější pracovní nástroj pedagogů, kteří pracují v mateřské škole, na jejich osobnost. Otevírá řadu důležitých a aktuálních témat, jako jsou například inkluze, komunikace s rodiči, pedagogická diagnostika nebo týmová spolupráce, a prostřednictvím příkladů z praxe, výstupů z vlastních nebo převzatých výzkumů a otázek k.
 6. Tematicky se doktorský obor Pedagogika zaměřuje na oblast procesů vyučování a učení a jejich aktérů a oblast sociálních a edukačních specifik ve školním a mimoškolním prostředí. Těžištěm studia je individuální vědecko-výzkumná práce studentů spojená se zpracováváním disertační práce

Instruktor praktického vyučování ve firmě: role a kompetence

kompetence a schopnosti aplikovat samostatně jakoukoliv terapii (samozřejmě je nutné studium konkrétní terapeutické metody a získání platného osvědčení), pokládáme výstupy předmětu a předpokládané znalosti studenta za výchozí pro Speciální pedagogika využívá všech těchto druhů terapií v rámci edukace Speciální pedagogika zpřístupňuje vzdělávání lidem s postižením/ se znevýhodněním. Při studiu speciální pedagogiky se budete zabývat otázkami výchovy, vzdělávání a podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových kategorií.Budete se učit komunikovat a spolupracovat i s jejich rodinnými příslušníky, učiteli a dalšími pracovníky Resocializační a penitenciární pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem, který v sobě snoubí pedagogiku, speciální a sociální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky Pedagogika - Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Classroom diversity is a real phenomenon that schools are increasingly facing in the 21 st century. The ability to appreciate and treat diversity positively is a central idea of inclusion and inclusive education

Upozornění k uplatnitelnosi absolventů. V odpověď na dotazy s řad absolvenzů sdělujeme následující: Absolventi oboru PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ PEDAGOGIKY mají možnost působit také jako učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ poté, co absolvují program celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou (většinou to bývají pedagogické fakulty) zaměřený na přípravu. Pedagogika Věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti. Původ názvu v antickém Řecku - paidagógos - otrok pečující o děti ze zámožných rodin (pais - dítě, agein - vést), poté se výraz přenesl do antické latiny paedagogus - vzdělaný otrok, ale i učitel. Z latiny výraz převzala řada. Klíčové kompetence stanovené RVP ZVPředstavují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého Psychologie, pedagogika Vše co student potřebuje vědě Kompetence ve vzdělávání. Speciální pedagogika | Publikace propojuje teoretický výklad se stálým zřetelem k praxi. Autoři vydatně čerpají nejen z české, ale také zahraniční literatury o dané problematice a vycházejí také z důležitých mezinárodních dokumentů EU. Problematika kompetencí je zde poprvé pojednána. Kompetence, kompetence řídící, sebeřídící a personální, standardy ředitele školy. Summary Recently competency plays very important role in the theory of in-service training of the school leaders as well as in the practice of the schools

Zážitková pedagogika je tu chápána jako teoretická a vědecká reflexe holistické výchovy, tedy záměrného ovlivňování prostřednictvím praktického působení na jedince i skupiny s cílem jejich proměny pomocí [] prožitkových situací, zejména v přírodě, obvykle s jejich převedením ve zkušenost (str. 19) Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) Kód: 75-31-M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika je prakticky orientovaný obor, od prvního ročníku je zařazena pedagogická praxe, kde se studenti v reálných výchovných situacích učí komunikovat a vytvářet vzdělávací programy pro různé věkové skupiny. První a druhý ročník je nasměrován na předškolní pedagogiku.

pedagogika je skutečně hraniční disciplínou a v tématech vymezených B. Krausem lze nalézt oblasti typické pro sociální práci, krizovou intervenci či justiční praxi. Bezpochyby by bylo možné do výčtu doplnit rovněž snahu o rozvoj metodologickýc ZŠ Hostivice přijme dalšího kolegu/kolegyni na pozici asistenta pedagoga 01.12.2020. ZŠ Hostivice, U Zámecké zdi 1704, 253 01 přijme asistenta/asistentku pedagoga na úvazek 0,5 pro žáka 4. ročníku Sociální pedagogika, kompetence, schopnost, dovednost, v ědomosti, osobnostní charakte-ristiky, emo ční inteligence, profese sociálního pedagoga. ABSTRACT The following thesis is focused on the problematic of competences of social pedagogue. The theoretic part of the thesis is focusing on the social pedagogy, comeptences and com Kompetence logopeda v předatestační přípravě a klinického logopeda jsou zakotveny v zákoně 96/2004 Sb., a v dalších souvisejících právních předpisech v rezortu zdravotnictví. Obor klinická logopedie (odbornost 903) je vedena od roku 1992 jako samostatný nelékařský obor

Metodika TV | Studentům pedagogiky

sociální pedagogika sleduje vliv sociálního prostředí na výchovu a vzdělání člověka, zabývá se jevy, jenž negativně ovlivňují a ohrožují jedince, vztahy mezi jedincem (sociální skupinou) a sociálním prostředím (sociální společnosti) ve výchově a vzdělávání. Cílem sociální pedagogiky je pomoc sociálně. Monografie se systematicky zabývá kritickou reflexí Evroého rámce digitálních kompetencí pro občany, jehož pracovní překlad také obsahuje. Rámec zasazuje do širší fenomenologické myšlenkové tradice a následně postupně prochází všech 21 kompetencí v nichž nachází zajímavá místa k úvahám a kritické reflexi skrze transdisciplinární pojetí Kompetence asistenta pedagoga Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Pedagogika pro učitele Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých..

Lektorské kompetence - Miroslava Dvořáková | Databáze knih

Studie je příspěvkem к hlubšímu poznáni morální kompetence dospívajících. Nejprve definuje základni pojmy a poté přibližuje vybraně teorie morálního vývoje (J. Piageta, L. Kohlberga, A. Bandury). Detailněji se věnuje dvouaspektové teorii německého autora G. Linda. Časopis Pedagogika ISSN 0031-3815 (Print), ISSN. Speciální pedagogika. 1. Vztah společnosti k osobám se zdravotním postižením či jinou příčinou znevýhodnění - vývoj a reflexe vývoje, současný stav; kvalita života lidí s postižením či znevýhodněním (pojetí sociologické, zdravotní a psychologické) zařízení spadající do kompetence resortu zdravotnictví a. Definice 2-Pedagogika je věda o permanentní výchově Zahrnuje teorii i praxi Charakter - normativní, explorační a explanační Předmětem pedagogiky je výchova Význam pedagogiky - teoretický (odhalení zákonitostí výchovy) a praktický (podněty pro edukační aktivity) Úkoly pedagogiky - analytické, verifikační a prognostické.

Úvod do pedagogiky Pedagogická fakult

Osobnost učitele a vychovatele - Pedagogika - Maturitní otázk

 1. Absolvováním vedlejšího studijního plánu obsáhnete znalosti, dovednosti a kompetence sociální pedagogiky. Vedlejší studijní plán se skládá ze dvou bloků: první blok předmětů koncentruje pole sociální pedagogiky a těsněji provazuje teorii a praxi (předměty Sociální pedagogika v teorii a praxi, Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky, Metody.
 2. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}
 3. Pedagogika, její základní kategorie. Předškolní pedagogika v systému pedagogických disciplín. Aplikace základních termínů pedagogiky v předškolní pedagogice. klíčové kompetence dítěte předškolního věku, vztah RPV PV, ŠVP MŠ a TVP)
 4. Pedagogika a výchova v čechách. Omlouváme se návštěvníkům a zájemcům o netradiční pedagogické postupy. Na www stránce se stále pracuje. Kompetence studenta u státní písemné maturity by mohly vypadat např. takto: (je to můj pokus formulovat je hodně obecně, ale zároveň tak, aby se podle nich daly dělat úlohy pro.
 5. utí přijímací zkoušky: ano, na základě účasti v celostátních kolech SOČ v oborech Pedagogika, psychologie a problematika volného času a Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy. Na základě prospěchu ze střední školy nebude pro
 6. Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání: Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová: Rok: 2013: ediční a redakční práce: Speciální pedagogika ve školním věku: Renata Kovářová, Iva Klugová: Rok: 2013: učební texty, skripta, výukové programy, příručky: Speciální pedagogika ve.

Předškolní vzdělávání a klíčové kompetence

Pedagogika v historické perspektivě - edukace jako umění vs. věda. Vztah výchovy a vzdělávání, pedagogika ve vztahu k jiným vědám. Cíle a obsah edukace, kurikulární klíčové kompetence. Profesní vývoj, další vzdělávání. 14. Osobnost a autorita pedagoga a jejich utváření. Odborné znalosti, osobní vyspělost a. Článek hodnotím jako velmi přínosný, protože každý učitel by měl opravdu dobře vyprávět a tato kompetence je zatím opomíjená. Jen víc takových kvalitních příspěvků! Zasláno 10:14, 19 Říj 2011 ( Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí)

pedagogika. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Kompetence: Pojem, který se nyní uplatňuje v české i zahraniční pedagogice a kurikulárních dokumentech, snažící se postihnout, že cílem vzdělávání není je Obor: Předškolní pedagogika a Pedagogika pro 1. stupeň základní školy. Během studia studenti získají znalosti, dovednosti a kompetence potřebné pro práci s dětmi. Naučí se zejména praktické dovednosti při používání nejnovějších pracovních metod v oblasti výuky a výchovy, jakož i používání moderních.

Klíčové kompetence - Wikipedi

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou Uplatnění absolventa. Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele Komunikativní kompetence učitele MŠ v NJ. P44. Duda. KČJ/KZPP@ Základy písemného a mluveného projevu. Krejčí. P50. KNJ/KUMR@ Komunikativní kompetence učitele MŠ v RJ. P41. Kolek. KAJ/KUMA@ Komunikativní kompetence učitele MŠ v AJ. P45. 9.10. (41. t.) P42. KPV/KKUR@ Kurikulum v teorii i praxi. KPV/KKRE@ Stínování práce. Program Pedagogika je vystavěn na širokém humanitním a společenskovědním vzdělávacím základě (filosofie výchovy, sociologie výchovy, srovnávací pedagogika, obecná pedagogika, sociální pedagogika, vzdělávací politika) Po absolvování bakalářského stupně vzdělání v oboru Sociální pedagogika se můžete přihlásit na navazující magisterský stupeň tohoto oboru, který rozšíří vaše společenskovědní znalosti. Osvojíte si tak klíčové kompetence v oblasti oborové, sociálně pedagogické, diagnostické, intervenční, komunikativní a. Studium výrazně rozvíjí jednak kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, jednak schopnosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání. studijního programu Pedagogika mohou v dalším studiu na ÚPV pokračovat v doktorském studijním programu v oboru Pedagogika nebo Andragogika

Pomůcky pro děti, učitele a rodiče - pracovní listy, didaktické hračky, školní potřeb PEDAGOGIKA spoleenskovdní disciplina vda o výchov, zkoumá výchovný proces výchova, vzdlávání, výuka, obsah uiva, uení, školské systémy teorie a praxe, obor studia vznik konec 19. stolet Synergické efekty se projevují v propojování empirického výzkumu v oblasti andragogiky a personálního řízení s vybranými přístupy rozvíjenými ve sféře sociálních věd, v interpretaci a reformulaci výstupů příbuzných disciplín, kterými jsou psychologie, sociologie, pedagogika, management ad Kompetence. vysokoškolského . učitele Hodnocení výsledků . Vysokoškolská pedagogika by ve svých základech neměla opomíjet i ne. zbytné prvky výchovného působení především využíváním prvků motivačního působení a vzdělávání v oblasti rozvíjení osobnostně kultivujících kompetencí LEADER: 02116nam a2200565 a 4500: 001: nkc20061646078: 003: CZ PrNK: 005: 20190523091200.0: 007: ta: 008: 080612s2008 xr a f 000 0 cze : 015 |a cnb001646078 : 020 |a.

i zdravotníci aj.), ale absolvent studijního programu sociální pedagogika může navíc těmto lidem pomoci, aby se naučili svým problémům rozumět a zvládat je. To znamená, že rozvíjí i jejich kompetence. Na základě poznatků, dovedností a kompetencí získaných během studia je absolven Úvod > Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením Speciální pedagogika | Řečové a jazykové dovednosti jsou podstatnou determinantou v procesu sociální integrace a neoddělitelně souvisí s kvalitou života člověka Studijní program: Speciální pedagogika (B7506) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 3 Zaměření: Pedagogické Náplň programu/oboru: Odborné kompetence jsou zaměřeny na všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky, na odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, dále pak na oblast psychologie.

Andragogika Studentům pedagogik

Pedagogika je věda o edukaci (tj. o výchově a vzdělávání). Její obsahovou náplň kupř. Jan PRŮCHA (nar. 1934) /1997, 28 - 29/ vymezuje těmito disciplínami: obecná pedagogika historická pedagogika komparativní (srovnávací) a mezinárodní pedagogika filozofie edukace (tradičně: filozofie výchovy Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, sociální pedagogika, pedagogickopsychologická poradna, školské poradenské pracoviště, psychopedie, etopedie, somatopedie, oftalmopedie, surdopedie, logopedie, speciálněpedagogická diagnostika, poradenství, intervence, specifické poruchy učení. rozvíjeny a prohloubeny profesní.

Diplomska naloga pedagogika - Oddelek za pedagogiko in

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROFESNÍ KOMPETENCE PŘEDŠKOLNÍHO PEDAGOGA V ČESKÉ REPUBLICE V KOMPARACI S JINÝMI STÁTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Marková Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor Učitelství pro mateřské školy Vedoucí práce: Mgr. Podpera Milan Plzeň, 201 Kompetence ve vzdělávání Autor: Tureckiová, Michaela a Veteška, Jaroslav Nakladatel: Grada EAN: 9788024717708 ISBN: 978-80-247-1770-8 Popis: 1× kniha, brožovaná, 160 stran, česky Rozměry: 14 × 21 cm Rok vydání: 2008 (1. vydání Odbor řízení a rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT uspořádal dne 1. června 2020 webinář s názvem Rozvíjení digitální kompetence učitelů dle DigCompEdu. Webinář byl určený pro krajské vzdělávací instituce a proběhl v rámci realizace Strategie digitálního vzdělávání MŠMT

Pedagogika - magisterské navazující studium Filozofická

Absolventa studijního oboru charakterizují kompetence potřebné pro kvalifikovanou působnost v oblasti prevence a terapie sociálně patologických jevů: sociologie, psychologie, pedagogika), zná právní a etické normy, které tvoří rámec profesního jednání v oblasti bezpečnosti, prevence i řešení všech sociálně. Portaro - Webový katalog knihovny. Verze systému {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Profesní kompetence učitele mateřské školy - Zora Syslová - e-kniha . eBook:,Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového.

Sociální pedagogika - Pedagogika

Metodický portál RVP.CZ prochází v tomto školním roce rekonstrukcí.Omlouváme se za případná drobná nepohodlí! Všemi změnami vás budou provázet tři noví kreslení pomocníci - zkušený pan učitel, mladá paní učitelka a její vzdělaný pes Amos a) Předškolní pedagogika - historický vývoj předškolních institucí - instituce v předškolním vzdělávání v současnosti - předškolní vzdělávání a jeho předmět - školská dokumentace v mateřské škole (ŠVP) - základní pojmy RVP PV (klíčové kompetence, vzdělávací oblasti OKAP - Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů Určeno pro ZŠ a SŠ z MSK. Pro pedagogy přírodovědných předmětů a matematiky. Datum: 7.12.2020 | Místo: online | 1. sezení | Obsazenost 12/2 Pedagogika (B7501): Pedagogika - veřejná správa, Pedagogika - sociální práce Akademický rok: 2020/2021 Okruhy z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Historický vývoj pedagogiky jako vědy. Předmět pedagogiky, základní pedagogické pojmy. Přístupy k systému pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám Kompetence (pedagogika) - schopnost znalosti a vědomosti také používat. Klíčové kompetence - dovednosti, rozhodující pro budoucí společenské nebo profesní uplatnění mladého člověka. V personalistice se rozlišují odborné kompetence a kompetence k vedení

Kompetence k učení a možnosti jejího rozvíjení a hodnocení

Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou Černý Michal Monografie se systematicky zabývá kritickou reflexí Evroého rámce digitálních kompetencí pro občany, jehož pracovní překlad také obsahuje sociální kompetence Co je sociální kompetence empatie a percepční sociální senzitivita , přirozenost při navazování kontaktů a komunikace ,široký registr sociálních dovedností a technik (např. při řešení sociálních konfliktů ), adekvátní spolupráce s medii, optimální sebeprezentac kompetence (lingvistika) - jazyková kompetence (na rozdíl od performance) je schopnost používat určitý jazyk kompetence (pedagogika) - schopnost znalosti a vědomosti také používat klíčové kompetence - dovednosti, rozhodující pro budoucí společenské nebo profesní uplatnění mladého člověka [3 Kompetence ve vzdělávání Prodej skončil Publikace propojuje teoretický výklad se stálým zřetelem k praxi. Autoři vydatně čerpají nejen z české, ale také zahraniční literatury o dané problematice a vycházejí také z důležitých mezinárodních dokumentů EU Profesní kompetence učitele mateřské školy Zora Syslov (předškolní pedagogika). Sdílet 0. kategorie Knihy » Odborná literatura » Společenské vědy » Pedagogika. Nakladatel Grada datum vydání 1.5.2013 isbn 978-80-247-4309-7.

Pedagogika | Osobnost předškolního pedagoga

kompetence - ABZ.cz: slovník cizích slo

Pedagogické lyceum - Humanitní studia. 78-42-M/03 Pedagogické lyceum (zaměření Humanitní studia), školné 11 500 Kč za školní rok. Základem studia jsou nejen všeobecně vzdělávací předměty, ale zejména předměty oblasti humanitní, cizí jazyky, psychologie a pedagogika. V prvním ročníku také žáci rozvíjejí své schopnosti v oblasti hudební, výtvarné a.

Pedagogika in andragogika | Znanstvena založba FilozofskeCŽV v oblasti specKoordinacijski vzorci in montessori pedagogika - Gradiva
 • Dvanáct měsíčků hora.
 • Staré hrnky.
 • Úprava avi souborů.
 • Helium na balonky ve spreji.
 • Hollister shop usa.
 • Pneumatiky max rychlost.
 • Stg 45(m).
 • Infračervené světlo.
 • Nukleární medicína vyšetření.
 • Edenred ticketstream.
 • Kanadský dolar.
 • Divadlo verze recenze.
 • Psaci abeceda.
 • Still olomouc.
 • Doba stavovská.
 • Limany.
 • Atlantis reservations.
 • Ostrov nad ohří zámek.
 • Práce v usa.
 • Náboj 7 62x54r cena.
 • Beirut band.
 • Okamura.
 • Gregg sulkin runaways.
 • Znamenie panna.
 • Cigarety s příchutí eshop.
 • Příběhy ze života příběh čtenářky.
 • Puerto plata počasí.
 • Informatika 6 ročník excel.
 • Účesy pro řídké vlasy muži.
 • Chad africa.
 • Kleinova zcu.
 • Zakázané uvolnění soundtrack.
 • Ogtt klaudianova nemocnice.
 • Odstraňovač kožních svorek.
 • Sterling překlad.
 • Číslo 3 ve snu.
 • Ifauna astrildoviti.
 • Hra na zloděje.
 • Bojovnice pestrá jak často krmit.
 • Zámecká restaurace štáblovice, štáblovice.
 • Tříbodový stabilizátor.